امیر فتحی - Amir Fathi

✔️ متولد : آذرماه ۱۳۷۲ 

Born: December 1993

✔️ محل تولد : تهران

Place of birth: Tehran

✔️ از ۸ سالگی کیوکوشین کاراته را شروع کردم

۸ years old, I started Kyokushin Karate

✔️ سال ورود به سبک کیوکوشین(WKB) : 1398

✔️ مدیر روابط عمومی سبک کیوکوشین کاراته WKB 

Kyokushin Karate WKB Public Relations Manager

✔️ ادمین وبسایت کیوکوشین WKB

Kyokushin WKB website administrator

✔️ کسب ۱۳ مقام قهرمانی کشوری – استانی – ناحیه ای در مسابقات قهرمانی کیوکوشین کارته (کمیته و کاتا)

Win 13 national-provincial-regional championships in Kyokushin Karte Championship (Committee and Kata)

✔️ برگزاری سمینارهای متعدد در جهت دستیابی به اهداف بلند مدت

Holding numerous seminars to achieve long-term goals

✔️ ایجاد بستر مناسب در جهت تسریع در خدمات فدراسیون کاراته ج.ا.ا

Creating a suitable platform to accelerate the services of the Karate Federation of the Islamic Republic of Iran

✔️ برگزاری مسابقات مجازی کاتا در سراسر کشور دستاوردی پویا برای سبک می باشد

Holding virtual kata competitions across the country is a dynamic achievement for style

✔️ تشکیل تیم تحریریه در جهت اعلام گزارشات عملکرد ماهیانه سبک

The editorial team to report the monthly performance style

✔️ کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی

Master of Urban Engineering

✔️ فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبائی

Graduate of Allameh Tabatabai University

✔️ عضو انجمن علمی دانشگاه علامه طباطبائی

Member of Allameh Tabatabai University Scientific Association

✔️ Web designer and Seo and Social media

✔️ فعالیت در سازمان زیباسازی شهرداری تهران

Activity in Tehran Municipality Beautification Organization